Görev ve Sorumluluklar

YDYO YÖNETİMİ

Müdür
Müdür, Rektörlüğün onayı ile atanır.

1. 2547 No.’lu Yükseköğretim Kanunun 4. Maddesi uyarınca görevlerini yerine getirir.
2. Görevlerini yerine getirirken kendisine yardımcı olması için iki Müdür Yardımcısı seçer.
3. Yabancı Diller Yüksekokul (YDYO) Kurulu ve YDYO Yönetim Kurulu başkanlığı görevini yürütür ve bu kurullar tarafından kararların eksiksiz uygulanmasını sağlar.
4. YDYO bünyesindeki birimlerin düzenli ve verimli çalışmalarını sağlar.
5. Stratejik planlama raporları, yıllık faaliyet raporları ve denetim raporları gibi YDYO’nun genel yönetmelik ve performansı ile ilgili raporların hazırlanmasını ve dağıtımını sağlar.
6. YDYO bütçesinin etkili, verimli ve ekonomik bir şekilde hazırlandığından emin olur.
7. YDYO’nun ihtiyaçlarını karşılamak için personel sayısının yeterli olduğundan emin olur ve YDYO kadrosunun bu doğrultuda değerlendirilip güçlendirilmesinden sorumludur.
8. YDYO bünyesindeki birimleri ve her seviyedeki personeli gözlemleyip danışmanlık yapar.
9. Akademik ve idari kadro için istihdam kaydı raporlarını hazırlar.
10. YDYO’nun fiziksel koşullarını öğrenci kapasitesine uygun yönde geliştirmek için gerekli önlemleri alır.
11. YDYO’nun gelişimi ve büyümesini akılcı yöntemlerle idare etmek için gerekli önlemleri alır.
12. YDYO’daki bilimsel çalışma ve yayın faaliyetlerini sistematik bir şekilde arttırmak ve uygulamak için çalışır.
13. YDYO ile ilgili olan yasal önlemler uyarınca kendisine verilebilecek diğer görevleri yerine getirir.
14. Kalite standartlarını korur ve kalite yönetimi stratejilerini belirler.
15. Kalite politikasını uygular ve sistemlerin kalitesini sürekli iyileştirir.
Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşleri)
1. Müdürün olmadığı durumlarda YDYO müdürünün görevlerini yerine getirir.
2. YDYO Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirir.
3. Hazırlık sınıflarında eğitim ve öğretim koordinasyonunu yönetir.
4. Öğrenci işleri koordinasyonunu yönetir.
5. Her akademik çeyrekte hazırlık sınıfı listelerinin hazırlanmasını denetler.
6. Dönem içi sınavların, yeterlilik sınavlarının (BTÜYDS), İngilizce muafiyet sınavının (2547/5-ı kapsamında),seviye belirleme sınavlarının (BTÜSTS) ve değişim programları yabancı dil sınavının (BTÜERS) koordinasyonunu yönetir.
7. Öğrenci disiplin işlemlerinin koordinasyonunu yönetir.
8. BTÜ YDYO akademik takviminin hazırlanmasında danışmanlık yapar.
9. Bir sonraki akademik yıl(lar)ın akademik planlamasını yönetir.
10. YDYO danışma kurulu toplantılarının koordinasyonunu sağlar.
11. Aşağıdaki ofislerin koordinasyonunu denetler ve ofisler arasındaki ilişkileri koordine eder:
a) Öğrenci Etkinlikleri Ofisi
b) Kalite ve Akreditasyon Ofisi
c) Ölçme ve Değerlendirme Ofisi
d) Kitaplık Ofisi
12. Kalite standartlarını korur ve kalite politikasını uygular.
13. Öğrenci anketlerinin uygulanması, raporlanması, sonuçların değerlendirilmesi ve dönüt verilmesini yürütür.
Müdür Yardımcısı (Personel İşleri)
1. Müdürün olmadığı durumlarda YDYO müdürünün görevlerini yerine getirir.
2. YDYO Müdürü tarafından verilen görevleri yerine getirir.
3. Hazırlık sınıflarında eğitim ve öğretim koordinasyonunu yönetir.
4. Her akademik çeyrekte hazırlık sınıfı listelerinin hazırlanmasını denetler.
5. Personel işleri koordinasyonunu yönetir.
6. Türk ve yabancı öğretim görevlilerinin işe alım süreçlerini koordine eder.
7. Ek ders ödemelerinin doğru bir şekilde yapılmasını sağlar.
8. Bölümlerde verilen mesleki yabancı dil derslerinin ve sosyal seçmeli derslerin YDYO ders programlarına entegrasyonunu koordine eder.
9. Öğretim görevlilerinin görevlendirilmeleri ve telafi derslerinin koordinasyonunu yönetir.
10. Aşağıdaki ofislerin koordinasyonunu denetler ve ofisler arasındaki ilişkileri koordine eder:
a) Çeviri ve İletişim Ofisi
b) Ders Programı Hazırlama Ofisi
c) Yabancı Öğretim Görevlisi İstihdam Ofisi
d) Kalite ve Akreditasyon Ofisi
11. Kalite standartlarını korur ve kalite politikasını uygular.
Bölüm Başkanı (Eğitim İşleri)
1. YDYO Müdürü ve Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevleri yerine getirir.
2. Çalışmaların planlanması, desteklenmesi ve geliştirilmesi için akademik kadro ve Müdür Yardımcıları arasında aracı rolünü üstlenir ve “süreç gözlemleme”, “gelişimin planlanması” ve “geri bildirim toplanması” süreçlerini koordine eder.
3. Aşağıdaki ofislerin koordinasyonunu denetler ve ofisler arasındaki ilişkileri koordine eder:
a) Müfredat Ofisi (Seviye koordinatörleri)
b) Ölçme ve Değerlendirme Ofisi
c) Uzaktan Eğitim Ofisi
d) İstatistiksel Analiz Ofisi
e) Sürekli Mesleki Gelişim Ofisi
f) Öğrenci Etkinlikleri Ofisi
g) Kazanım Geliştirme Komitesi
4. Her akademik yılda İngilizce hazırlık sınıfı müfredatının eğitim felsefesi, ders hedefleri ve çıktıları ve BTÜ YDYO öğretim ve ölçme politikası ışığında planlanması, hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile birlikte bütün taraflardan geri bildirim toplanmasını koordine eder.
5. Her akademik yılda derslerde okutulmak için seçilecek kitapların analiz ve değerlendirmelerini koordine eder.
6. Orijinal ve konuya özel testler, dört-beceri temelli eğitim dokümanları ve destek paketleri gibi özgün ve/veya (yarı)yapılandırılmış Yabancı dil olarak İngilizce Eğitimi ders materyalleri geliştirme koordinasyonunu denetler.
7. Yabancı diller yüksekokullarında Yabancı Dil olarak İngilizce Öğretimi alanında kullanılan yeni ve mevcut materyalleri araştırır ve bunların güvenilirliği, geçerliliği ve YDYO’nun mevcut müfredat, akademik ve eğitim politikalarına uygunluğunu kontrol eder.
8. YDYO web sitesinin güncel ve sitede yer alan bilgilerin doğru olduğundan emin olur.
9. Çevrimiçi personel ve öğrenci rehberlerinin güncel ve rehberlerde yer alan bilgilerin doğru olduğundan emin olur.
10. BTÜ YDYO akademik personele yönelik sosyal etkinliklerin koordinasyon ve planlamasını sağlar.
11. Bilimsel araştırma ve gelişme ışığında BTÜ YDYO’daki yabancı dil eğitimi içerik ve kalitesinin sürekli gelişimine katkıda bulunur ve süreci yönetir.
12. Öğrencilerin akademik ve mesleki ihtiyaçlarını ve eğitim fırsatlarını tanımlamak için anketler aracılığıyla bütün taraflardan (ör. öğrenciler, öğretim görevlileri, YDYO danışma kurulu) alınan geri bildirimleri ve istatistiksel verileri denetler.
13. Müfredat, ders hedefleri ve çıktıları, eğitim teknikleri ve BTÜ YDYO ölçme politikasının gözden geçirilmesi, geliştirilmesi ve güncellenmesi için ihtiyaç analizinin bütün taraflarla birlikte düzenli olarak uygulanmasını sağlar.
14. Müdür Yardımcıları ile birlikte Kalite ve Akreditasyon Ofisinin koordinasyonunu denetler.
15. YDYO’nun personel oryantasyon politikasını uygular ve göreve yeni başlayan öğretim görevlilerine mentörlük yapar.

AKADEMİK BİRİMLER

Müfredat Ofisi (Seviye Koordinatörleri)
1. Ders müfredatı ve materyalleri de dâhil olmak üzere dersin tasarımı ve gelişimini sağlayıp uygular.
2. Çıktı ve hedefleri detaylı olarak belirterek ilgili seviyenin (A2, B1, B1+,B2 veya Yabancı Dil Bölümleri) ders müfredatını hazırlar. Seviye koordinatörleri bu belgeleri her yıl üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda güncellemelidir.
3. Akademik yıl başlamadan önce hem normal hem de tekrar grupları için ilgili seviyelerde ders kitaplarının seçiminde yer alırlar.
4. Dönem başlamadan önce hem normal hem de tekrar grupları için ilgili seviyelerde ders izlence takvimlerini saat bazında hazırlar. Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri de bu takvimlerde yer alır.
5. Koordinatörlerle toplantılar düzenlemek ve düzenlenen toplantılara katılmak, egzersizlerin, ses dosyalarının ve mevcut diğer materyallerin O-Drive üzerinde paylaşılmasını sağlamak da dâhil olmak üzere rutin ders yönetimini gerçekleştirir.
6. Planlanan materyaller, paylaşılan belgeler, hedefler ve ders izlence takvimleri konusunda öğretim görevlilerini bilgilendirerek derslerin sorunsuz yürütüldüğünde emin olur.
7. Ders çıktıları da dâhil olmak üzere dersle ilgili belgelerin açıkça belirtildiğinden ve derslere yönelik her türlü değişikliğin uygun onay prosedürlerinden geçtiğinden emin olur.
8. Bölüm Başkanı (veya Yönetim) ve ilgili dersin öğretim görevlileri arasında bir iletişim kanalı olarak çalışır ve dersle ilgili konular, özellikle tarih ve materyaller konusunda tarafları bilgilendirir.
9. Diğer koordinatörler, Ölçme ve Değerlendirme Ofisi, dersi veren öğretim görevlileri ve idare ile dersi destekleyecek etkili sistemleri yaratmak için işbirliği içinde çalışır.
10. Ölçme ve Değerlendirme Ofisi tarafından hazırlanan ölçme ödevlerinin ve sınavların, Ölçme ve Değerlendirme Ofisi sınav yazarlarının belirlediği tarihler içerisinde, güvenilirlik ve geçerliliğini kontrol eder.
11. Materyallerin oluşturulması, güncellenmesi ve geliştirilmesinden ve ilgili materyallerin O-Drive’a aktarılmasından sorumludur.
12. İlgili alanlarda gelişme sağlanması için geri bildirimde bulunur ve uygun onay ile birlikte tavsiye edilen değişikliklerin yapılması için süreci yönetir.
13. Her yıl ders ile ilgili verilen geri bildirim ve istatistik veriyi ve raporları analiz eder.
14. Yapılan işin kalitesinden sorumludur.
Ölçme ve Değerlendirme Ofisi Koordinatörü
1. Bütün dönem için sınavların, BTÜYDS,BTÜSTS ve BTÜERS’nin hazırlanmasını koordine eder. Sınav hazırlama süreci, sınav sorularının yazılmasından basılı sınav kâğıtlarının ilgili zarflara konulmasına kadar tüm adımları içerir.
2. Sınav materyallerini, Ölçme ve Değerlendirme Ofisi üyelerine açık sürücülerde veya bütün öğretim görevlilerine açık sürücülerde dosyalar ve arşivler. Çevrimiçi paylaşımın yanı sıra, tüm yazılı sınavların basılı kopyaları da dosyalanıp arşivlenir. (ÖNEMLİ: Burada bahsedilen arşivleme süreci yalnızca hazırlanan ve sonuçlandırılan sınavların arşivleme sürecine yöneliktir. Sınav zarfları, ilgili idari birime teslim edilir ve ilgili idari ofis bünyesinde depolanır.)
3. Ölçme ve Değerlendirme Ofisi materyallerini, Ölçme ve Değerlendirme Ofisi kütüphanesinde örnek ders kitapları ve e-kütüphanedeki basılabilir kaynaklar da dahil olmak üzere, güvenli ve düzenli bir ortamda tutar.
4. Ölçme ve Değerlendirme Ofisi üyeleri ile diğer öğretim görevlileri ve yönetim arasında açık ve etkili iletişim kanalları sağlar ve bunu yazılı iletişim ve toplantılar aracılılığıyla yapar.
5. Dönem içi sınavların tarih ve saatlerinin yanı sıra gözetmen olacak ve sınavı değerlendirecek öğretim görevlilerinin isimleri ile birlikte materyal ve sınav hatırlatmalarına yönelik bilgileri paylaşır.
6. Sınavdan önce sınav materyallerinin dağıtımını sağlar ve sınav süreci ile ilgili gerekli toplantıları düzenler.
7. Müfredat faaliyetleri doğrultusunda ölçme sürecinin çıktılarını değerlendirerek müfredat tasarım sürecine dahil olur.
8. Ölçme ve Değerlendirme Ofisi üyelerinin sınav hazırlık süreçlerini yönetir ve sınavların basılmadan önceki son hallerini onaylar.
9. Yapılan işin kalitesinden sorumludur.
Uzaktan Eğitim Ofisi Koordinatörü
1. BTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içinde çalışır.
2. BTÜ YDYO tarafından verilen uzaktan eğitim ve harmanlanmış eğitim dersleri ile ilgili görevleri yerine getirir.
3. Uzaktan eğitim için eğitim ve teknoloji ihtiyaçlarını belirler ve uzaktan eğitim hedeflerini bu yönde koyar.
4. Web tabanlı müfredatlar, çevrimiçi ders içerik ve materyalleri dahil olmak üzere uzaktan eğitim derslerini tasarlar ve geliştirir.
5. Uzaktan eğitim konusunda öğretim görevlilerine danışmanlık yapar ve öğrenme yönetim sistemleri ve ders yönetim yazılımları gibi uzaktan eğitim uygulamalarının kullanımı konusunda yardımcı olur.
6. Ters-yüz öğrenim gibi dil öğrenim çevresine Uzaktan Eğitim metodolojisini entegre etmenin yollarını araştırır.
7. . Yapılan işin kalitesinden sorumludur.
Sürekli Mesleki Gelişim Ofisi (SMGO) Koordinatörü
1. YDYO’nun mesleki gelişim politikasını uygular.
(a) Performans Değerlendirme Sistemini planlar ve uygular.
(b) Öğretim görevlilerinin sürekli mesleki gelişim ihtiyaçlarını araştırır.
(c) Seminer, atölye ve diğer mesleki gelişim faaliyetlerini öğretim görevlilerinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenler.
2. Öğretim görevlileri için akran-gözlem programları oluşturur.
3. Gönüllülük esasına dayalı olarak ve etik sınırlar içerisinde dersleri gözlemler ve ilgili SMG faaliyetleri ile sınıf içi öğretimde zayıf noktalara dikkat çeker.
4. Yapılan işin kalitesinden sorumludur.
Çeviri ve İletişim Ofisi Koordinatörü
1. Çeviri faaliyetlerine ilişkin görev dağılımı yapılmasını ve görevlerin yürütülmesini koordine eder. Çeviri faaliyetleri aşağıdakileri kapsamaktadır:
a) YDYO yönetimi tarafından istenen resmî belgelerin çevirisi
b) YDYO ile ilgili istenen belgelerin çevirisi
c) Web sitesinde yer alan bilgilerin çevirisi
d) YDYO faaliyetlerine ilişkin haberlerin çevirisi
2. YDYO faaliyetlerine ilişkin haberleri web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmasını sağlar.
3. YDYO yönetimi tarafından belirlenen süre çerçevesinde çeviri faaliyetlerini tamamlanmasından ve bu faaliyetlerin kalitesinden sorumludur.
Ders Programı Ofisi Koordinatörü
Her akademik çeyrek dönem başında BTÜ YDYO öğretim görevlilerinin ders programlarını planlar ve hazırlar.
İstatistiksel Analiz Ofisi Koordinatörü
Çevrimiçi anketler ve görüşmeler gibi çeşitli kanallar aracılığıyla nitel ve nicel veriler toplar ve toplanan verileri analiz eder ve sonuçları, istatistik analizleri ve bu verilerin raporlarını YDYO yönetimi ve diğer ilgili birimlerle paylaşır.
Öğrenci Etkinlikleri Ofisi Koordinatörü
1. Eğitim-Öğretim Yılı başındaki öğrenci oryantasyon etkinliklerini düzenlenmesini koordine eder.
2. Eğitim-Öğretim Yılı boyunca düzenlenebilecek öğrenci etkinlikleri için gerekli araştırma ve hazırlığı yaparak etkinlikleri düzenler.
3. Öğrenciler ile düzenli olarak iletişime geçerek etkinlik önerilerini alır ve değerlendirir.
4. Öğrenci Temsilcileri ile görüşerek etkinlik önerilerinin alınmasını koordine eder.
5. Eğitim-Öğretim Yılında en az iki kez olmak üzere İngilizce Öğrenci Bülteninin hazırlanmasını sağlar.
Kalite ve Akreditasyon Ofisi Koordinatörü
1. YDYO’daki kalite ve akreditasyon süreçlerini koordine eder.
2. Ders gözlemlerini standartlaştırma, materyal hazırlama, verileri analiz etme, kayıt tutma, rapor düzenleme ve kalite güvencesi için yönetim sistemlerinin genel gelişimine katkı dahil olmak üzere akreditasyon prosedürlerinin temel yönlerini koordine eder.
Yabancı Öğretim Görevlisi İstihdam Ofisi Koordinatörü
1. YDYO’daki yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim görevlisi işe alım süreçlerini ilgili Müdür Yardımcısı ile birlikte koordine eder.
2. Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim görevlisi istihdamına yönelik e-posta adresini düzenli aralıklarla kontrol eder ve ilgili Müdür Yardımcısına raporlar.
3. İş başvurusu uygun bulunan yabancı uyruklu öğretim görevlileri ile mülakat süreçlerini yürütür.
4. Mülakat süreci olumlu sonuçlanan yabancı uyruklu öğretim görevlisi adaylarına ilişkin belgelerin hazırlanmasına yönelik görev dağılımını yapar.
Ölçme ve Değerlendirme Ofisi​ Üyeleri
1. Sınavların hazırlanmasında koordinatöre yardım ederler. Her bir üyeden kendisine verilen görevi belirlenen sürede tamamlamaları beklenir.
2. Tüm seviyelerdeki dönem içi sınavları hazırlar, basar ve sınıflandırır. Bu amaçla Ölçme ve Değerlendirme Ofisi içerisinde görev dağılımı yapılır.
3. BTÜYDS’nin hazırlanması için verilen görevleri yerine getirir.
4. BTÜYDS’nin her bir bölümü için soru yazar ve düzenler. Bu amaçla Ölçme ve Değerlendirme Ofisi içerisinde görev dağılımı yapılır.
5. Gözden geçirilen soruları uygun formatta soru bankasına ekler, ilgili sınavı oluşturmak için soru bankasından soru seçer ve sınavın son düzeltme okumasını sağlar.
6. Tüm Soru Okuma ve Düzenleme toplantıları ve Ölçme ve Değerlendirme Ofisi Koordinatörü tarafından düzenlenen diğer bütün toplantılara katılır.
Müfredat Ofisi Üyeleri
1. Bölüm Başkanı ve Seviye Koordinatörleri ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi konusunda işbirliği yapar.
2. Ders materyallerini Seviye Koordinatörleri tarafından verilen süre içerisinde düzenler, gözden geçirir ve günceller.
3. Geri bildirim vermek için düzenli ofis toplantılarına katılır ve ofisin gelişimine yönelik çalışır.
Sürekli Mesleki Gelişim Ofisi Üyeleri
1. Ofis koordinatörünü görev ve sorumluluklarını yapması konusunda destekler.
2. Geri bildirim vermek için düzenli ofis toplantılarına katılır ve ofisin gelişimine yönelik çalışır.
Kalite ve Akreditasyon Ofisi Üyeleri
1. Ofis koordinatörü tarafından verilen görevleri yerine getirir.
2. Geri bildirim vermek için düzenli birim toplantılarına katılır ve birimin gelişimine yönelik çalışır.
3. Kalite güvencesi için ders gözlemleri için yönetim sistemlerine katkıda bulunur.
4. Kalite güvencesi için ders gözlemleri yapar.
Yabancı Öğretim Görevlisi İstihdam Ofisi Üyeleri
Ofis koordinatörü tarafından verilen görevleri yerine getirir.
Kitaplık Ofisi Üyeleri
1. YDYO'a ait İngilizce okuma kitaplarının öğrencilere ödünç verilmesi ve geri alınması süreçlerini yürütür ve bunun kaydını tutar.
2. YDYO'ya ait İngilizce okuma kitap listesini düzenli olarak günceller.
3. Öğretim görevlilerin kullanımına sunulan ders kitapları ve kaynak kitapların güncel listesini hazırlar ve öğretim görevlilerine ödünç verilmesi ve geri alınması süreçlerini yürüterek bunun kaydını tutar.
Öğretim Görevlileri
1. 657 nolu Memurlar Kanunu ve 2547 nolu Yükseköğretim Kurulu Kanununda belirtilen kural ve yönergelere uyar.
2. Öğretim sorumluluklarını YDYO kurallarına uygun bir şekilde yerine getirir. Bunu yaparken de uygun ders planlarını ve ders izlence takvimlerini takip ederek uygun materyal ve ders kitaplarını kullanır.
3. Her ders saati için öğrencilerin yoklama listesini imzalamasını sağlayarak doğru yoklama kaydını tutar.
4. Yoklamayı sisteme doğru ve zamanında girer. Öğrenciler geldi veya gelmedi olarak işaretlenir; diğer seçenekler idarenin izni olmadan işaretlenemez.
5. Derse zamanında başlar ve dersi zamanında bitirir.
6. YDYO politikası gereğince dersi İngilizce anlatır.
7. Yönetim ve/veya Koordinatörler tarafından düzenlenen toplantı, atölye ve diğer oturumlara düzenli olarak katılır.
8. BTÜ e-posta adresini düzenli olarak kontrol eder ve Yönetim ve/veya Koordinatörler tarafından gönderilen mesajlara zamanında yanıt verir.
9. Yönetim tarafından verilen görevler için EBYS’yi düzenli olarak kontrol eder.
10. Bütün görevlerini yönetim tarafından verilen süre içerisinde tamamlar.

İDARİ BİRİMLER

Yüksekokul Sekreteri
1. Yüksekokul Sekreterliğinin görev alanına giren konuları sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlar, koordine eder ve denetler.
2. (a) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, (b) Personel İşleri Daire Başkanlığı, (c) Strateji Geliştirme Daire Başkalığı, (d) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (e) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (f) Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, (g) Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi ve (h) Yapı ve Teknik İşler Dairesi ile YDYO arasında, kurum içi ve dışı yazışmaları ve iletişimi sağlar.
. Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini Yüksekokul Müdürünün talimatları doğrultusunda hazırlar ve ilgililere duyurur.
4. Kurullarda raportörlük yapar.
5. Kurul Kararlarının yazılmasını ve karar defterine işlenmesini ve Bilgi Yönetim sistemine girişlerinin yapılmasını sağlar.
6. Yüksekokula ait tüm binaların ısınma, aydınlatma, temizlik ve bakım onarım (küçük onarım) hizmetlerinin sürdürülmesini sağlar ve güvenlik önlemlerini alır.
7. Yüksekokul tarafından düzenlenen törenleri organize eder.
8. Yüksekokulun mali yıl bütçe hazırlıklarını yapar ve bütçenin en iyi şekilde kullanılmasında gerekli planlamayı yaparak performans bütçe uygulamasını gerçekleştirir.
9. Yüksekokulun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alımını yapar.
10. Öğrenci İşleri hizmetlerini koordine eder.
11. Yüksekokul demirbaşların kayıtlarının tutulmasını, ambar giriş ve çıkış işlemlerinin yapılmasını sağlar.
12. Yüksekokul Sekreterliğinin faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip eder.
13. Yüksekokul Sekreterliğine ait birimler/ personel arasında koordinasyonu sağlar, birimlerin/personelin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin eder ve ortaya çıkan sorunları çözer.
14. Yüksekokul birimlerinin / personelinin verimli çalışması için projeler üretir.
15. Çalışmalara ait yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesini sağlar.
16. Bağlı personelini denetler ve çalışma konularında direktif verir.
17. Yüksekokul personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirler ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi için Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği yapar.
18. Yüksekokul personelinin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yapar.
19. Disiplin amiri olarak personeline gerektiğinde mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verir.
20. Ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Müdürlük makamına önerilerde bulunur.
21. Görevleriyle ilgili çalışmalar konusunda amirlerine bilgi verir.
22. İlgili mevzuatta kendisine verilen diğer görevleri yapar.
22. Amirlerinin vereceği benzer nitelikteki yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.
Özel Kalem
1. Yüksekokulu Müdürünün telefon ve randevularını düzenler.
2. “Yüksekokul Kurulu” ve “Yüksekokul Yönetim ve Disiplin Kurulu” ile ilgili gündemi ve kararları yazarak karar defterlerinin tanzimini yapar ve Bilgi Yönetim sistemine girişlerinin yapar.
3. Mesai saatlerine uyarak, sekreterliğin açık tutulmasını sağlar.
4. Öğretim elemanlarının iletişim bilgilerini güncel tutarak gerektiğinde iletişimlerini sağlar.
5. Şehir içi ve şehir dışı telefon bağlantılarını yapar ve telefon kayıtlarının tutulmasını sağlar.
6. Müdürlük odasında yapılacak her türlü toplantının tarihini ve zamanını ayarlayarak toplantıların düzen içerisinde yapılmasını sağlar.
7. Müdüre arz olan yazıların onaylanması sürecini takip eder.
8. Yüksekokulumuza ait Web sitesinin takibini, güncellenmesini, duyuru ve haber etkinliklerinin yayınlanmasını sağlar.
9. Yüksekokulumuza ait e-posta sayfasını gün içerisinde düzenli aralıklarla kontrol eder.
10. Yüksekokulumuzun faaliyetleri için araç tahsisi işlemlerini gerçekleştirir ve gerektiğinde araç talep ve görev formunu doldurarak birim amirlerine bilgi verir.
11. Öğrencilerin kayıt dondurma taleplerine ilişkin işlemlerini yürütür.
12. Kredi Yurtlar Kurumu bursu alan öğrencilerin başarı durumlarını ilgili birimlere bildirir.
13. Yüksekokulumuzda yapılan ve yürütülen sınavlar (BTÜYDS, BTÜSTS ve BTÜERS) ile ilgili yazışmaları gerçekleştirir ve bu yazışmaların takibini yapar.
14. Her çeyreğin başında Hazırlık eğitiminin verileceği öğrenci sınıf listelerini oluşturup otomasyon sistemine girer.
15. Her çeyrek dönemin başında ders programını otomasyon sistemine girer.
16. Sehven yanlış girilen notları ve maddi hata raporu doğrultusunda değişen öğrenci notlarını ilgi yönetim kurulu kararıyla otomasyon sistemine girer.
17. Sınav puanlarına itiraz eden öğrencilerin dilekçelerini alır ve konuyla ilgili sınav hazırlama ofisini haberdar eder.
18. Yabancı Diller Yüksekokuluna ait öğrenci e-posta sayfasını gün içerisinde düzenli aralıklarla kontrol eder.
19. Gerektiğinde öğrenci işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletişim kurar.
20. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin otomasyon sistemi ile ilgili iş ve işlemlerini yapar.
21. Yüksekokul faaliyet raporları ile ilgili görev alanına giren iş ve işlemleri gerçekleştirir ve faaliyet raporu hazırlama sürecinde aktif rol alır.
22. Yüksekokul Müdürlüğü tarafından verilen tüm yazılı ve sözlü görevleri yerine getirir.
Öğrenci İşleri ve Yabancı Uyruklu Personel İşleri Memuru
1. Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim görevlisi alım sürecini takip eder ve gerekli her türlü yazışmaları yapar.
2. Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim görevlilerinin çalışmaya başladıktan sonraki resmi yazışmalarını yapar; adaptasyon sürecinde rehberlik eder ve sağlık, izin, rapor vb. işlerin takibini yapar.
3. Eğitim-Öğretim süresi içerisinde Mazeret İzni ya da Sağlık Raporu alan yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim görevlilerinden giremedikleri dersler için Telâfi Formu alır.
4. Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim görevlilerinin sözleşme uzatma süreciyle ilgili yazışmaları takip eder.
5. Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim görevlilerinin işten ayrılma süreciyle ilgili yazışmaları takip eder.
6. Kredi Yurtlar Kurumu bursu alan öğrencilerin başarı durumlarını ilgili birimlere bildirir.
7. Yüksekokulumuzda yapılan ve yürütülen sınavlar (BTÜYDS, BTÜSTS ve BTÜERS) ile ilgili yazışmaları gerçekleştirir ve bu yazışmaların takibini yapar.
8. Akademik Takvimin hazırlanmasında ilgili Müdür Yardımcısına yardım eder.
9. Her çeyrek dönemin başında Hazırlık eğitiminin verileceği öğrenci sınıf listelerini oluşturup otomasyon sistemine girer.
10. Her çeyrek dönemin başında ders programını otomasyon sistemine girer.
11. Sehven yanlış girilen notları ve maddi hata raporu doğrultusunda değişen öğrenci notlarını ilgi yönetim kurulu kararıyla otomasyon sistemine girer.
12. Sınav puanlarına itiraz eden öğrencilerin dilekçelerini alır ve konuyla ilgili sınav hazırlama ofisini haberdar eder.
13. Yabancı Diller Yüksekokuluna ait öğrenci e-posta sayfasını gün içerisinde düzenli aralıklarla kontrol eder.
14. Hazırlık Sınıfında akademik yıl içerisindeki sınav haftalarını ve ders yapılmayacak tarihleri yemekhane hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına zamanında bildirir.
15. Gerektiğinde öğrenci işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletişim kurar.
16. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin otomasyon sistemi ile ilgili iş ve işlemlerini yapar.
17. Öğrenci dilekçelerini alarak gerekli belgeleri (öğrenci belgesi, transkript, disiplin cezası belgesi) düzenler ve imzaya sunar.
18. Kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge, tüzük, genelge vb. takibini yapar.
19. Hizmet alanına ait tüm yazılı belgelerin tasnifi, dosyalanması, yılsonu itibariyle arşiv oluşturulması ve gerektiğinde birim arşiv sorumlusuna teslim edilmesi işlemlerini gerçekleştirir.
20. Yüksekokul faaliyet raporları ile ilgili görev alanına giren iş ve işlemleri gerçekleştirir, faaliyet raporu hazırlama sürecinde aktif rol alır.
21. Yüksekokulumuzdaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli çalışmaları yapar, ilgili önlemleri alır, çalışmayan, arızalı ya da eksik olan tüm eğitim-öğretim malzemelerini tespit ederek sorunların kısa zamanda giderilmesini sağlar.
22. Yüksekokul Müdürlüğü tarafından verilen tüm yazılı ve sözlü görevleri yerine getirir.
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
1. Taşınır Kayıt Yetkilisi (KBS) olarak gereken iş ve işlemleri yapar.
2. Depodaki malzemelerin giriş, çıkış ve kontrol işlemlerini yapar.
3. Taşınır İşlem Fişi keser.
4. Yılsonu taşınır işlemlerini eksiksiz yerine getirir.
5. Ambar kaydı tutar.
6. Tüm dersliklerdeki taşınırlarının güvenliğini sağlar ve düzenli olarak kontrol eder.
7. Yüksekokulumuza ait tüm sınıfların ders haricinde kilitli olmasını sağlar.
8. Strateji Daire Başkanlığına 3 ayda bir “Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu” gönderir.
9. Taşınır istek yetkilisinin talep ettiği malzemeleri karşılar.
10. Satın almanın tüm işlemlerini (doğrudan temin vb.) usulüne uygun bir şekilde yapar.
11. Doğrudan Temin yolu ile yapılan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesinde belirtilen tüm bentlerine göre yapacakları alımları takip eden ayın onuncu gününe kadar “Doğrudan Temin Formu” doldurularak Kamu İhale Kurumunun Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP-https://ekap.kik.gov.tr) üzerinden kayıt altına alır.
12. Yapılan satın almanın bütçe takip sistemine girişinin yapılmasını sağlar.
13. Yüksekokulumuzun ve akademik idari personelin kullanımında olan tüm demirbaş grubunun zimmet işlemlerinin takibini yapar.
14. Resmi Posta gönderimi işini yerine getirir.
15. Telefon, faks ve e-mail taleplerinin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ulaştırılması için gerekli yazışmaları yapar.
16. Yüksekokulumuzdaki tadilat-tamirat çalışmaları ile ilgili Yapı İşleri Daire Başkanlığına iş-talep sistemi üzerinden istek oluşturur.
17. Bilişim envanter sistemi üzerindeki bilgileri güncel tutar, kontrollerini düzenli olarak yapar, varsa eksiklikleri giderir.
18. Sınav evraklarının ilgili öğretim görevlilerinden imza karşılığı teslim alınması ve sınavlara itiraz eden öğrencilerin dilekçe ve sınav evraklarının “Ölçme ve Değerlendirme Ofisine” teslim edilmesini sağlar.
19. Hazırlık sınıfında yapılan tüm sınavların arşivlenme sürecinin takibini yapar.
20. Yüksekokul bütçe hazırlıklarını tahakkuk birimi ile birlikte gerçekleştirir.
21. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelgelerin takibini yapar.
22. Kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge, tüzük, genelge vb. takibini yapar.
23. Hizmet alanına ait tüm yazılı belgelerin tasnifi, dosyalanması, yılsonu itibariyle arşiv oluşturulması ve arşive kaldırılması işlemlerini gerçekleştirir.
24. Yüksekokul faaliyet raporları ile ilgili görev alanına giren iş ve işlemleri gerçekleştirir ve faaliyet raporu hazırlama sürecinde aktif rol alır.
25. Yüksekokulumuzdaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli çalışmaları yapar, ilgili önlemleri alır, çalışmayan, arızalı ya da eksik olan tüm eğitim-öğretim malzemelerini tespit ederek sorunların kısa zamanda giderilmesini sağlar.
26. Yüksekokul Müdürlüğü tarafından verilen tüm yazılı ve sözlü görevleri yerine getirir.
Personel İşleri Memuru
1. Yüksekokulumuza gelen ve giden evrakları EBYS üzerinden kaydederek, birim amirine sevk edilmesini sağlar.
2. Yurt içi ve yurt dışı yolluklu - yevmiyeli veya yolluksuz - yevmiyesiz görevlendirilme yazışmalarını yapar.
3. Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri Personel Bilgi Sistemine (PBS) girer.
4. Birim amiri onayı ile yurt dışına görevlendirilenleri her ay sonunda Personel Daire Başkanlığına bildirir.
5. Her ay sonu sağlık raporu alan veya almayan idari personeli Personel Daire Başkanlığına bildirir.
6. Personel ile ilgili genel yazışmaları düzenli olarak takip eder ve ilgili yazışmaları yapar.
7. Personel ile ilgili disiplin işlemlerine ait yazışmaları yapar.
8. Akademik ve idari personelin izin ve raporlarının (yıllık izin, mazeret izni, analık izni, babalık izni ve sağlık raporu) takibini yapıp özlük dosyalarında bulundurur. Görev yeri belgesi düzenler.
9. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13/b-4 ve 40/a maddelerine göre görevlendirilmelerin takibini yapar ve yazışmalarını gerçekleştirir.
10. Üniversitemiz daire başkanlıkları ile ilgili evrakları takip eder ve ilgili yazışmaları yapar.
11. Akademik ve idari personelin aile yardım durumu ve mal bildirim formlarını kişisel verilerin gizliliği ilkesine bağlı kalarak ilgili başkanlığa gönderir.
12. Öğretim görevlileri alım işlemleri sürecini yürütür ve yazışmalarını yapar.
13. Yüksekokulumuza yeni alınan öğretim elemanlarına ait gerekli formları (mal bildirim formu, aile durum ve yardım formu, etik sözleşme formu, kişisel beyan formu vb.) ilgili kişilerden talep eder, tanzim eder, ilgili birimlere sevk eder ve özlük dosyaları için kayıt altına alır.
14. Akademik ve idari personele ait terfi-kademe ve derece ilerlemesini ilgili kişilere duyurusunu yaparak özlük dosyaları için kayıt altına alır.
15. Eğitim-Öğretim süresi içerisinde mazeret izni ya da sağlık raporu alan akademik personelden giremedikleri dersler için ders telâfi formu alır, ilgili formun yönetim kurulu onayı sürecini takip eder.
16. Eğitim-Öğretim süresi içerisinde mazeret izni ya da sağlık raporu alan akademik personelin giremedikleri dersler için görevlendirilen öğretim görevlisinin iş ve işlemlerinin kaydını tutar ve bu konuda tahakkuk işlerinden sorumlu personeli bilgilendirir.
17. Kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge, tüzük, genelge vb. takibini yapar.
18. Hizmet alanına ait tüm yazılı belgelerin tasnifi, dosyalanması, yılsonu itibariyle arşiv oluşturulması ve gerektiğinde birim arşiv sorumlusuna teslim edilmesi işlemlerini gerçekleştirir.
19. Öğrenci ile ilgili disiplin işlemlerine ait yazışmaları yapar.
20. Yabancı Diller Yüksekokuluna ait öğrenci e-posta sayfasını gün içerisinde düzenli aralıklarla kontrol eder.
21. Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin günlük iş takibini yapar ve her ayın sonunda ilgili puantajı SKS Daire Başkanlığına resmi yazıyla bildirir.
22. Gerektiğinde personel - öğrenci iş ve işlemleri için kurum içindeki diğer birimlerle iletişim kurar.
23. Yüksekokul faaliyet raporları ile ilgili görev alanına giren iş ve işlemleri gerçekleştirir, faaliyet raporu hazırlama sürecinde aktif rol alır.
24. Yüksekokul Müdürlüğü tarafından verilen tüm yazılı ve sözlü görevleri yerine getirir.
Tahakkuk İşleri Memuru
1. Mali işler ile ilgili birim içi ve dışı yazışmaları yapar.
2. İdari ve akademik personelin maaşlarının tanzimini ve SGK işlemlerini yapar.
3. Yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim görevlilerinin maaşlarının tanzimini ve SGK işlemlerini yapar.
4. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelgelerin takibini yapar.
5. Ek ödenek, ödenek aktarımı, revize ile ilgili yazışmalarını yapar.
6. Yurt içi ve yurt dışı yolluklu - yevmiyeli veya yolluksuz - yevmiyesiz görevlendirilme ile ilgili ödemeleri yapar.
7. Kurs faaliyetleri ve Yüksekokulumuz tarafından gerçekleştirilen sınavlardan gelen ücretlerin belirlenen öğretim elemanları arasında dağılımını yapar, ilgili birimlerle gerekli yazışmaları gerçekleştirir.
8. Maaş tanzimi yaparken akademik ve idari personele ait terfi-kademe, sigorta girişleri, göreve başlama-görevden ayrılma işlemleri ve derece ilerlemesi gibi hususları Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemine işleyerek ödemeleri gerçekleştirir.
9. Yüksekokulumuz akademik ve idari personelin katılım sağladığı kongre, sempozyum, konferans, seminer ve eğitim faaliyetleri ile ilgili belgeleri temin ederek ödeme işlemlerini gerçekleştirir.
10. Ek ders ücret ödemeleri yapılırken akademik personelin eğitim-öğretim süresi içerisinde mazeret izni, sağlık raporu ya da yurt içi-yurt dışı görevleri olması halinde telafi formu ve ek ders ödemelerine etki edecek diğer hususları dikkate alarak ödemelerini gerçekleştirir.
11. Maaş tanzimi yaparken yabancı uyruklu akademik personelin ve idari personelin sağlık raporu almaları halinde maaş ödemelerine etki edecek hususları dikkate alarak ödemelerini gerçekleştirir.
12. Kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, yönerge, tüzük, genelge vb. takibini yapar.
13. Hizmet alanına ait tüm yazılı belgelerin tasnifi, dosyalanması, yılsonu itibariyle arşiv oluşturulması ve gerektiğinde birim arşiv sorumlusuna teslim edilmesi işlemlerini gerçekleştirir.
14. Yüksekokul bütçesi hazırlık çalışmaları yapar.
15. İç kontrol iş ve işlemlerini takip eder. Üniversitemize ait Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Takvimi’ni dikkate alarak Yüksekokulumuzun iç kontrol standartlarına uyum iş ve işlemlerini takip eder, bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak, hazırlanan belge ve bilgileri ilgili birimlere gönderir.
16. Yüksekokulumuzun “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlık çalışmalarını gerçekleştirir ve takibini sağlar.
17. Yüksekokulumuza ait “Yıllık Birim Faaliyet Raporu” hazırlık çalışmalarını yapar.
18. Yüksekokulumuzdaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli çalışmaları yapar, ilgili önlemleri alır, çalışmayan, arızalı ya da eksik olan tüm eğitim-öğretim malzemelerini tespit ederek sorunların kısa zamanda giderilmesini sağlar.
19. Yüksekokul Müdürlüğü tarafından verilen tüm yazılı ve sözlü görevleri yerine getirir.