Değerlendirme Politikası

DEĞERLENDİRME POLİTİKASI
YDYO, öğrencilere sunduğu derslerin geliştirilmesi ve uygulanması amacına yönelik durmaksızın çalışmaktadır. Dersler, birbirleriyle yakında ilişkili ve karşılıklı gelişime dayalı öğrenme hedefleri, eğitim faaliyetleri ve değerlendirme şeklindeki üç bileşenden oluşmaktadır. Bu nedenle, değerlendirme faaliyetleri, öğrenme amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını ve değerlendirme için ilgili içeriğin belirlenmesinde müfredatın uygulanıp uygulanmadığını sınamak amacıyla uygun araçların kullanımıyla tasarlanmaktadır. Değerlendirme sisteminin yeterliliğine verilen büyük önemden dolayı, ayrı bir birim olarak Test Ofis, YDYO’da verilen bütün derslerle ilgili değerlendirme faaliyetlerinin tasarımı, yürütülmesi, denetlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

YDYO’nun değerlendirme sürecinin temel amaçları şunlardır:
- Daha ileri seviyede bir gelişim için gerekli adımların atılabilmesi için öğretmenler ve öğrenciler için bireysel öğrenci gelişimine yönelik net bir tablo sunmak
- Bölümlerinde lisans eğitimlerine başlamaları için yeterli yabancı dil seviyesine ulaştıklarından emin olmak amacıyla her bir öğrencinin İngilizce yeterliliğini ölçmek.
- Programın bütünlüğünü korurken erişim ve fırsat eşitliği sağlamak
- Öğrencilerin daha yüksek bilişsel kabiliyetlerini kullanmalarını gerektirecek değerlendirme araçları tasarlamak.

Güvenilirlik ve Geçerlilik
YDYO’nun amacı, değerlendirme araçlarını her dönem boyunca ve sonunda uygulamadan önce bütün öğrencilere detaylı bir şekilde tanıtmaktır. Değerlendirme araçlarının oluşturulma sürecinin tüm akademik yıl boyunca kendi içinde tutarlı olması oldukça önemlidir. Bunu sağlamak için de, sınavların hazırlık aşaması boyunca yeterli derecede çapraz kontrol geçirilmesi için gerekli önlemler alınır.
Değerlendirme araçlarının tasarımında öğrenme amaçları ve eğitim faaliyetleri iki temel unsurdur. Değerlendirme sürecinin geçerliliği de bu iki unsurla örtüşmesi ile sağlanır. Değerlendirme araçlarının ve yukarıda bahsedilen unsurların kendi içinde uyuştuğunu doğrulamak için de belirli süreçler uygulanır.

İç Doğrulama

- Ara Sınavlar için Sınav Hazırlama Süreci

ADIM 1: Sınav Yazma Görevlerinin Dağıtılması

Her çeyrek için sınav yazma görevlerinin dağıtımı çeyrek başlamadan önce yapılır.

ADIM 2: Sınavın Yazılması

Sınav, görevlendirilen Test Ofis üyesi tarafından yazılır. Bu adımın tamamlanması için önerilen süre 5 iş günüdür.

ADIM 3: İlgili Birim Koordinatörü tarafından kontrol edilmesi

Sınavın basılı bir kopyası ilgili birim koordinatörü tarafından belirli bir kontrol listesine göre gözden geçirilir. Bu adımın tamamlanması için önerilen süre 2 iş günüdür.

ADIM 4: Kontrol Sonrası Düzeltmeler

Sınavın yazarı sınavın elektronik kopyasını düzenler ve koordinatörden gelen basılı kopyayı muhafaza eder. Bu adımın tamamlanması için önerilen süre 1 iş günüdür.

ADIM 5: Düzeltici tarafından kontrol edilmesi

Sınavın düzeltilmiş basılı kopyası görevlendirilen Test Ofis üyesi tarafından, tercihen ana dili İngilizce olan, yazım hataları açısından kontrol edilir. Bu adımın tamamlanması için önerilen süre 2 iş günüdür.   

ADIM 6: Kontrol Sonrası Düzeltmeler

Sınavın yazarı sınavın elektronik kopyasını düzenler ve koordinatörden gelen basılı kopyayı muhafaza eder. Bu adımın tamamlanması için önerilen süre 1 iş günüdür.

ADIM 7: Test Ofis Koordinatörünün Son Kontrolü

Düzenlenmiş basılı kopya ve önceki bütün basılı kopyalar Test Ofis Koordinatörü tarafından çapraz kontrol edilir. Bu adımın tamamlanması için önerilen süre 2 iş günüdür.   

ADIM 8: Kontrol Sonrası Düzeltmeler

Sınavın yazarı sınavın elektronik kopyasını gerekliyse düzenler ve koordinatörden gelen basılı kopyayı muhafaza eder. Bu adımın tamamlanması için önerilen süre 1 iş günüdür.

ADIM 9: Basım Onayı

Test Ofis Koordinatörü sınavın basılı kopyasını son kez kontrol eder ve sınavı onaylar.

ADIM 10: Basım ve Sınıflandırma

Görevlendirilen Test Ofis üyesi/üyeleri sınav kağıtlarını basar, zımbalar ve grup numaralarına göre sınıflandırıp zarflara koyar.

ADIM 11: Sınavın Saklanması

Sınavın elektronik kopyası dizin sunucunda saklanır. Sınavın bütün basılı kopyaları arşivlenir.


- BTÜYDS Sınav Hazırlama Süreci

Materyalin Yazılması

ADIM 1: Sınav Yazma Görevlerinin Dağıtılması

Materyal yazma görevleri Test Ofis Koordinatörü tarafından, tercihen bahar döneminden başlangıcından önce, dağıtılır.

ADIM 2: Belirlenen Materyallerin Yazımı

Materyaller görevlendirilen Test Ofis üyeleri tarafından yazılır. Bu adımın süresi, 4. Çeyreğin tamamlanmasından önce kalan zamana bağlıdır.

ADIM 3: 1st Test Ofis Koordinatörünün Düzeltmeleri

Yazarlar yazılan materyallerin basılı kopyalarını Test Ofis Koordinatörüne teslim edip geri bildirim alırlar. Bu adımın tamamlanma süresi iş yüküne bağlıdır.

ADIM 4: Yazarların Düzeltmeleri

Yazarlar aldıkları geri bildirimlere göre materyalleri düzeltirler. Bu adımın tamamlanma süresi alınan geri bildirime bağlı olarak değişir.

ADIM 5: Bütün Materyallerin Üyelerle Paylaşılması

Yazarlar, materyallerinin düzeltilmiş versiyonlarını ekip üyeleriyle paylaşır.

ADIM 6: Bireysel Düzeltmeler

Bütün materyalleri aldıktan sonra ekip üyeleri materyalleri bireysel olarak inceler ve gerekliyse verebilecekleri tavsiyeleri not alırlar. Bu adım için gerekli süre birlikte belirlenir.

ADIM 7: Düzeltme Toplantıları

Ekip üyeleri geri bildirimlerini ve tavsiyelerini paylaşmak için bir toplantı yapar. Ekip her soruyu birlikte inceleyip tavsiyeleri de göz nünde bulundurarak bir karara varır.

ADIM 8: Materyallerin İmla Kontrolü

6. ve 7. adımlar tüm materyaller kontrol edilene kadar tekrarlanır. Bu sırada, gözden geçirilen materyallerin basılı kopyaları imla kontrolü için bir okuyucuya verilir.

ADIM 9: Materyallerin Düzenlenmesi

İmla düzeltmesi yapan okuyucu, materyallerin basılı kopyalarını iki Test Ofis üyesine teslim eder ve materyallerin elektronik versiyonları üzerinde gerekli düzeltmeler yapılır.

ADIM 10: Depolama Onayı

Test Ofis Koordinatörü materyallerin basılı versiyonlarının son halini kontrol eder ve ilgili soru bankalarında depolanmaları için onay verir

ADIM 11: Soru Bankasına Materyal Eklenmesi

Test Ofis ekibinden görevlendirilen iki üye materyalleri soru bankasına girer ve güvenli bir şekilde depolandığından emin olur.


Sınavın Oluşturulması

ADIM 12: 1. Ve 2. Oturum Sınavlarının Oluşturulması

1. Oturum Sınavı Sınav “Exam View” yazılımı kullanılarak oluşturulur. 2. Oturum Sınavı manuel olarak oluşturulur. Sınavların oluşturulması için bir Test Ofis Üyesi görevlendirilir.

ADIM 13: Son Kontrol ve Basım Onayı

Oluşturulan sınavların basılı kopyaları Test Ofis Koordinatörü tarafından çapraz kontrol edilir ve basım için onaylanır.

ADIM 14: Basım ve Sınıflandırma

Görevlendirilen Test Ofis üyesi/üyeleri sınav kağıtlarını basar, zımbalar ve grup numaralarına göre sınıflandırıp zarflara koyar.

ADIM 15: Kullanılan Materyallerin Soru Bankasında Etiketlenmesi 

Görevlendirilen bir Test Ofis Üyesi, ileriki sınavlarda aynı soruların kullanılmasını önlemek amacıyla kullanılan soruları Soru Bankasında etiketler.

GÖZETMENLİK POLİTİKASI

BTU YDYO gözetmenlikle ilgili olarak aşağıda belirtilen temel amaçların ulaşmak için açık standartlar belirler ve uygular.  

- Sınavlar için standartların, beklentilerin ve prosedürlerin açıkça belirlenmesi

Şeffaf, saygılı ve güvenilir bir ortamda yöntemsel açıklık prensibinin teşvik edilmesi.

Gözetmenlik Ana Esasları

- Ara Sınavlar için Gözetmenlik Prosedürleri

A. Sınavdan Önce
A.1.Sınav başlangıç saatinden 10 dakika önce sınav yerinde hazır olun.
A.2. Sınavın başlama ve bitiş zamanını yazın.
A.3. Yoklama: Bütün öğrencilerin öğrenci numarası, ad ve soyadını yoklama kâğıdına yazıp imzaladığından emin olun.
A.4. Cep Telefonları:
A.4.1. Öğrencilere telefonlarını kapatıp öğretmen masasına koymasını söyleyin.
A.4.2. Kendi telefonunuzu da sessiz moda alın.

B. Sınav sırasında
B.1. “Dinleme” bölümleri veya “Dinleme Sınavı” haricinde sınav boyunca sınıf kapısını açık tutun.
B.2. Gözetmenlik yaptığını sırada bir şeyler okumak, mesaj yazmak, bilgisayarla uğraşmak ya da öğrencileri izlemekten sizi alıkoyacak başka herhangi bir şey YAPMAMAK sizin mesleki sorumluluğunuzdur. Sınav boyunca öğrencileri izlemeniz gerekmektedir; aksi halde öğrenciler kopya çekmeye teşebbüs edebilir.
B.3. Geç gelen öğrencinin, sınav salonunu terk etmeden önce yoklama kâğıdını imzaladığından emin olun.
B.4. Kopya:
B.4.1. İLK SEFER: Bir öğrencinin kopya çektiğini görürseniz, sınav kağıdına “ilk uyarı + kopya çekme saati” yazıp yanına “imzanızı” atın.
B.4.2. İKİNCİ SEFER: Aynı öğrencinin ikinci kez kopya çektiğini görürseniz: İlk olarak, boş bir kağıda gördüklerinizi ( örn. başka bir öğrenciyle konuşma, fısıldaşma/ başka bir öğrencinin sınav kağıdına veya sınav salonunda bulunması yasak bir materyale bakmak) rapor edin.
İkinci olaraksınav sonunda, öğrencinin sınav kağıdının sağ üst köşesine “C” yazın
Üçüncü olarak, müdür yardımcılarından birine ( müsait olmamaları durumunda, idareden başka birine) durumu bildirin ve raporunuzu teslim edin.

Sınavdan sonra
B.5. Sınav ve/veya cevap kâğıtlarının sayısının doğru olduğundan ve bütün öğrencilerin yoklama kâğıdını imzaladığından emin olun.

B.6. Bütün belgeleri zarfa koyun ve sınavı okuyacak olan öğretim görevlisine gecikmeden teslim edin.

- BTÜ YDS Gözetmenlik Prosedürü

Aşama 1
A. Sınav Süresi
A.1. Sınav süresi 150 dakikadır (10:00-12:30).
A.2. İlk 30 dakikadan sonra öğrenci kabul edilmez.
A.3. İlk 30 dakika hiçbir öğrenci sınav salonunu terk edemez.
A.4. Öğrenciler, lavaboları sınavdan önce veya sonra kullanabilirler. Öpğrenci sınav esnasında sınav salonunu terk ederse yeniden girmelerine izin verilmez.

B. Sınavdan Önce
B.1. Sınav saatinden 30 dakika önce sınav salonunda hazır olun (9:30).
B.2. Tahtaya Başlama: 10:00 - Bitiş: 12:30 yazın.
B.3. Yoklama
B.3.1. BTU’ya yeni kaydolan öğrencilerin olduğu sınav salonlarında: Nüfus Cüzdanlarını kontrol edin ve öğrenci bilgilerinin ve fotoğrafların uyuştuğundan emin olun.
B.3.2. BTU’ye önceden kaydolan öğrencilerin olduğu sınav salonlarında:  BTU öğrenci kimlik kartlarını (VEYA Sınav Kayıt Formlarını) kontrol edin ve öğrenci bilgilerinin ve fotoğrafların uyuştuğundan emin olun.
B.3.3. YL veya Lisansüstü Öğrencilerin olduğu sınav salonlarında: HEM NÜFUS CÜZDANLARINI HEM DE SINAV KAYIT FORMLARINI kontrol edin ve öğrenci bilgilerinin ve fotoğrafların uyuştuğundan emin olun.
B.3.4. Öğrenci yukarıda belirtilen belgelerin hiçbirine sahip değilse, öğrenciyi sınava girmek için yazılı izin alması için YDYO Sekreterliğine veya müdür yardımcısına gönderin.
B.3.5. Öğrencilerin yoklama listesine isimlerini yazmalarını ve imzalarını atmalarını sağlayın.
B.3.6. Öğrencilere telefonlarını kapatıp öğretmen masasına koymasını söyleyin. Kendi telefonunuzu da sessiz moda alın.

C. Sınav sırasında
C.1. Sınav boyunca sınıf kapısını açık tutun.
C.2. Gözetmenlik yaptığınız sırada bir şeyler okumak, mesaj yazmak, bilgisayarla uğraşmak ya da öğrencileri izlemekten sizi alıkoyacak başka herhangi bir şey YAPMAMAK sizin mesleki sorumluluğunuzdur. Sınav boyunca öğrencileri izlemeniz gerekmektedir; aksi halde öğrenciler kopya çekmeye teşebbüs edebilir.
C.3. Geç gelen öğrencinin, sınav salonunu terk etmeden önce yoklama kâğıdını imzaladığından emin olun.
C.4. Kopya:
C.4.1. İLK SEFER: Bir öğrencinin kopya çektiğini görürseniz, sınav kağıdına “ilk uyarı + kopya çekme saati” yazıp yanına “imzanızı” atın.
C.4.2. İKİNCİ SEFER: Aynı öğrencinin ikinci kez kopya çektiğini görürseniz: İlk olarak, boş bir kağıda gördüklerinizi ( örn. başka bir öğrenciyle konuşma, fısıldaşma/ başka bir öğrencinin sınav kağıdına veya sınav salonunda bulunması yasak bir materyale bakmak) rapor edin.
İkinci olaraksınav sonunda, öğrencinin sınav kâğıdının sağ üst köşesine “C” yazın

Üçüncü olarak, müdür yardımcılarından birine ( müsait olmamaları durumunda, idareden başka birine) durumu bildirin ve raporunuzu teslim edin.


D. Sınavdan Sonra
D.1. Sınav ve/veya cevap kâğıtlarının sayısının doğru olduğundan ve bütün öğrencilerin yoklama kâğıdını imzaladığından emin olun.
D.2. Bütün belgeleri zarfa koyun ve gecikmeden Test Ofise teslim edin.


Aşama 2
A. Sınav Süresi
A.1. Sınav saat 10:00’da başlar. Dinleme ses dosyası yaklaşık 30 dakika sürer ve Yazma sınavı da 70 dakika sürer.
A.2. Dinleme ve Yazma sınavı ara vermeden ve ard arda aynı oturumda yapılır

A.3. Dinleme sınavında ses dosyasının çalındığı sıradasonradan gelen hiçbir öğrenci sınıfa kabul edilmez. Dinleme esnasında ses dosyası duraklatılamaz. Dinleme sınavında ses dosyasının dinlendiği sırada sınıf kapısı kapatılı tutulmalıdır ve yedek gözetmenler geç gelen öğrencilerin dinleme sınavını bölüp sınıfa girmelerini engellemek için koridorlarda dolaşırlar.
A.4. Geç gelen öğrenciler, dinleme sınavının ses dosyasının tamamnı dinlendikten sonra Yazma sınavı kısmı başladığında sınıfa kabul edilirler. Bu öğrencilere Dinleme sınavı soruları verilmez ve ses dosyasını dinlemesine izin verilmez.
A.5. Öğrenciler, lavaboları sınavdan önce veya sonra kullanabilirler. Öğrenci sınav esnasında sınav salonunu terk ederse yeniden girmelerine izin verilmez.

B. Sınavdan önce
B.1. Sınav saatinden 15 dakika sınav salonunda olun (9:45).
B.2. Ses dosyasını sınav salonundaki bilgisayara/akıllı tahtaya yükleyin.

B.3. Öğrencilere telefonlarını kapatıp öğretmen masasına koymasını söyleyin. Kendi telefonunuzu da sessiz moda alın.
B.4. Yoklama
B.4.1. Bütün öğrencilerin öğrenci numarası, ad ve soyadını yoklama kâğıdına yazıp imzaladığından emin olun.
B.4.2. BTU öğrenci kimlik kartlarını (VEYA Sınav Kayıt Formlarını) kontrol edin ve öğrenci bilgilerinin ve fotoğrafların uyuştuğundan emin olun.
B.4.3. Öğrenci yukarıda belirtilen belgelerin hiçbirine sahip değilse, öğrenciyi sınava girmek için yazılı izin alması için YDYO Sekreterliğine veya müdür yardımcısına gönderin.

C. Sınav sırasında
C.1. Sınıf kapısını Dinleme sınavı sırasında kapalı, Yazma sınavı sırasında açık tutun.
C.2. Gözetmenler için adım adım sınav prosedürü
C.2.1.Dinleme sınavı kağıtlarını ses dosyasını başlatmadan önce dağıtın.
C.2.2.Dinleme sınavı ses dosyasını başlatın.
C.2.3.Ses dosyası durduğunda Dinleme sınavı kağıtlarını toplayın.
C.2.4.Hemen ardından Yazma sınavı kağıtlarını dağıtın.
C.2.5.Saati kontrol edin ve Yazma sınavı başlama ve bitiş zamanlarını tahtaya yazın.
C.2.6.Sınav sonunda Yazma sınavı kağıtlatını toplayın.
C.3. Gözetmenlik yaptığınız sırada bir şeyler okumak, mesaj yazmak, bilgisayarla uğraşmak ya da öğrencileri izlemekten sizi alıkoyacak başka herhangi bir şey YAPMAMAK sizin mesleki sorumluluğunuzdur. Sınav boyunca öğrencileri izlemeniz gerekmektedir; aksi halde öğrenciler kopya çekmeye teşebbüs edebilir.
C.4.Dinleme sınavı bittikten sonra sınıfa kabul edilen öğrenci olursa, öğrencinin sınav salonunu terk etmeden önce yoklama kâğıdını imzaladığından emin olun.

D. Sınavdan sonra
D.1. Sınav ve/veya cevap kâğıtlarının sayısının doğru olduğundan ve bütün öğrencilerin yoklama kâğıdını imzaladığından emin olun.
D.2. Bütün belgeleri zarfa koyun ve gecikmeden Test Ofise teslim edin.

NOTLANDIRMA POLİTİKASI
YDYO notlandırma politikasının esas amacı, öğrencinin öğrenim süresince gelişme kaydettiğinden emin olmaktır. Uygun notlandırma öğretmeni, eğitimin planlanması, doğrudan gelişim konusunda bilgilendirir. Öğrencilerin çalışmalarını geliştirmeleri ve zamanla en yüksek potansiyele ulaşma yolunda gelişme kaydetmeleri için öğretmenler, öğrenmenin süreç aşamaları şeklinde notlandırma ile öğrencilere geribildirimde bulunur. Notlandırmanın bir standarda uygın olması için, öğretmenlerin belirli prosedürleri izlemeleri gerekir. Bu prosedürler aşağıda sıralanmıştır:

Notlandırma İlkeleri

- Ara-Sınav Notlandırma Prosedürü


1. Cevap Anahtarları
1.1 Her sınavın ardından, cevap anahtarı O’Drive’da “ Bütün Öğretim Görevlileri için Paylaşılan Test Ofis Belgeleri” klasöründe paylaşılır.
1.2 Cevap anahtarı her bir soru için muhtemel bütün cevapları ve cevap anahtarında verilen cevabı karşılayan, kısmen karşılayan ya da hiç karşılamayan farklı yanıtlara verilmesi tavsiye edilen puanları içerir.

2. Yönergeler (Rubrics)
2.1 Puanlama yönergeleri Yazma ve Konuşma sınavları için kullanılır.
2.2 Mesleki Gelişim Birimi ise birebir görüşmeler, çalıştaylar ve/veya standardizasyon oturumları aracılığıyla yönergelerin standart uygulaması ile ilgili öğretmenlerin eğitilmesi ve/veya desteklenmesinden sorumludur.

3. Not Çizelgesi
3.1 Bütün sınav zarflarında öğrencilerin notlarının kaydedilmesi için ayrı bir çizelge bulunur. Notlar, yoklama tutanağına yazılmamalıdır.

4. Konuşma Sınavları İçin Çift Notlandırma Prosedürleri
4.1 Konuşma sınavları, iki öğretim görevlisi tarafından yürütülür. Öğrenciler sınava tek tek alınır ve sınav boyunca bireysel olarak değerlendirilir. Öğretim görevlileri, sınavı değerlendirir, sınaa giren öğrenci ile etkileşimde bulunur ve sınavı yönetir.
4.2 Sınava giren öğrenciye, gerektiğinde yazı yazabilmesi ve numara kartlarını görebilmesi için bir sıra temin edilmelidir. Sınava giren öğrenci ile sınavı yürüten öğretim görevlilerinin oturma düzeni üçgen şeklinde olmalıdır.
4.3 Öğretim görevlilerinin her birine, konuşma sınavının değerlendirilmesi için oluşturulmuş yönergeler verilir. Öğretim görevlileri bu yönergeleri doldurur ve öğrencinin performansını değerlendirir. Sınavın tamamı bir ses kayıt cihazıyla kaydedilir.

5. Yazma Sınavları İçin Çift Notlandırma Prosedürleri
5.1 Her yazma sınavından önce, sınavı notlandıracak birinci ve ikinci öğretim görevlilerinin isimleri Test Ofis tarafından duyurulur.
5.2 İlk değerlendirmeden sonra, orijinal sınav kâğıtları ikinci değerlendirme için ikinci öğretim görevlisine verilir. İkinci öğretim görevlisinin, ilk değerlendiren öğretim görevlisinin verdiği nottan habersiz olarak yaptığı değerlendirme, gizli çift notlandırma, tarafsız bir değrlendirme için çok önemlidir, 
5.3 Her iki öğretim görevlisinin değerlendirmesinin ardından, iki öğretim görevlisi bir araya gelip verdikleri notları karşılaştırır. İki öğretim görevlisinin öğrencinin yazdığı belirli bir paragrafa ya da denemeye verdikleri notlar aynı öğretim görevlilerince karşılaştırılmalı ve puanlar arasındaki fark hesaplanmalıdır. Verilen puanlar aynı veya aralarındaki fark %10’dan az ise, iki notun ortalaması öğrencinin final notu olur. Aradaki farkın %10’dan fazla olması halinde, üçüncü bir öğretim görevlisi sınav kağıdını değerlendirir.
5.4 Üçüncü öğretim görevlisinin değerlendirmesinin ardından, birbirine en yakın iki notun ortalaması final notu sayılır.
5.5 Final notları sınav kağıdın okuyan öğretim görevlileri tarafından not çizelgesine yazılır ve Test Ofisin görevli üyesine teslim edilir.
 

A. OTURUM 1
A.1. Çoktan Seçmeli Sınavlar için Notlandırma Prosedürü
A.1.1 Çoktan seçmeli testlerde seksen soru ve her soruda dört seçenek vardır. Test, optik tarayıcılar ve lisanslı bir yazılım programı kullanılarak değerlendirilir. Değerlendirme yazılımının adım adım kullanımı ekte verilmiştir.
A.1.2 Optik tarayıcı yazılımı sonuçları bir Microsoft Excel dosyası olarak kaydeder. Değerlendirmeyi yürüten görevli Test Ofis üyesi sonuçları idari birimin belirli üyelerine gönderir. 
A.1.3 Dosya YDYO websitesine yüklenip orada yayınlanır. Öğrenciler, yalnızca sınav sonuçlarının ilanı için programlanmış özel bir arayüzün kullanıldığı websitesinden sonuçlara erişim sağlayabilirler.
 

B. OTURUM 2
B.1. Dinleme Sınavı için Notlandırma Prosedürü
B.1.1 Dinleme sınavı çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Sınavdan sonra, öğretmen yalnızca sınav sonunda verilen cevap anahtarından kontrol ederek sınav kağıtlarını değerlendirir.
B.1.2 Sonuçlar not çizelgesine yazılır ve not çizelgesi Test Ofis’in görevli üyesine teslim edilir.
C.1.7 Bir öğrencinin sınava zamanında gelmemesi durumunda, bir sonraki öğrenci ile sınava devam edilir.
C.1.8 Sınava geç kalan öğrencilerin, sınava girmeden önce idareden sınava giriş izni almaları gerekir.
C.1.9 Konuşma sınavı sırasında, öğretim görevlilerinin verdiği notlar arasında sık sık bir fark olur. Bu fark %10’un altında ise, iki öğretim görevlisinin verdiği notların ortalaması alınır ve final notu olarak sayılır. Eğer fark %10’un üstünde ise üçüncü bir öğretim görevlisinden, ses kaydını dinleyerek öğrenciyi değerlendirmesi istenir. Birbirine en yakın iki notun ortalaması final notu sayılır.
C.1.10 Final notları, not çizelgesine yazılır ve not çizelgesi notları otomasyon sistemine girmekten sorumlu öğretmene teslim edilir.
C.1.11 Sınav zarfları, sınav ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından arşivlenmek amacıyla YDYO idari biriminde görevli memura teslim edilir.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

D.1 Dinleme, yazma ve konuşma sınavlarının not çizelgelerinde yazılı sonuçları YDYO websitesinde yayınlanmak amacıyla bir Excel dosyası üzerine kaydedilir. Bu Excel dosyası, her bir sınavın YDYO yönetmeliğince belirlenen ağırlığına göre belirlenmiş formülleri kullanarak final notlarını hesaplar.
D.2 Dosya YDYO websitesine yüklenip orada yayınlanır. Öğrenciler, yalnızca sınav sonuçlarının ilanı için programlanmış özel bir arayüzün kullanıldığı websitesinden sonuçlara erişim sağlayabilirler.

Notlandırmanın Doğrulanması

Her çeyrek yüzden fazla sınav zarfının olmasından dolayı, sınav değerlendirmelerinin doğrulamasını yapmak için bir numunelendirme prosedürü uygulanır. Bu prosedür, YDYO idari biriminde görevli bir memur tarafından yürütülür.  

Numunelendirme Prosedürü

Her seviyeden dört farklı grubun sınav zarfı doğrulama için numune olarak seçilir. Sınav kağıtlarındaki notlarla not çizelgelerindeki notlar karşılaştırılır ve otomasyon sistemine girilen notlara göre de kontrol edilir.

KOPYA POLİTİKASI
YDYO’da kopyaya karşı sıfır hoşgörü politikası uygulanır. Sınavlarda veya ödevlerde kopya çeken veya intihal yapan öğrencilere disiplin cezası uygulanır. Böyle bir durumda, öğretim görevlisi olayı idareye rapor etmelidir. Dahası, öğrencilerin çalışmalarının özgünlüğünden emin olmak için YDYO, intihalin tespit edilmesi için geliştirilmiş bir yazılım programı olan Turnitin’i, kullanmaktadır.

Misyonunun bir parçası olarak, YDYO, öğrencilerinin en üst akademik, profesyonel ve toplumsal potansiyellere ulaşmalarında yardımcı olacak becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu amaçla YDYO, öğrencilerine akademik ve popfesyonel çalışmalarında orijinal, özgün ve ahlaklı olmak için ihtiyaç duyabilecekleri araçları temin etmek için tüm gücüyle çalışmaktadır.