Sürekli Mesleki Gelişim Politikası

Sürekli Mesleki Gelişim Politikası

Misyon

BTÜ YDYO Sürekli Mesleki Gelişim Birimi’nin misyonu öğretmen gelişimine katkıda bulunmak ve hem bireysel olarak öğretim görevlilerini mesleki gelişime teşvik edecek hem de bir bütün olarak kurum kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak faaliyetler düzenlemektedir. Dolayısıyla karşılıklı olarak öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarına yönelik çalışır.

YDYO, öğretim görevlilerinin toplu ve bireysel gelişimini, Sürekli Mesleki Gelişim Birimi (SMGB) tarafından tasarlanan faaliyetler aracılığıyla desteklenmesini teşvik eder. Söz konusu faaliyetler de şu üç kaynaktan alınan kanıtlar ışığında tasarlanır: (1) kurumsal öncelikler, (2) geribildirim anketleri aracılığıyla öğrencilerden ve öğretim görevlilerinden alınan geribildirimler, mikro-makro geribildirim oturumları ve öğrenci odak grup toplantılarından elde edilen veriler ve (3) ders gözlemlerinde saptanan konular.

SMG Biriminin amaçları şöyledir:

 • Uluslararası standartları karşılamak için yüksek kaliteli mesleki faaliyetleri teşvik etmek
 • Yeni gelen öğretim görevlilerine kurumsal profesyonellik ve gelişim değerlerimizi tanıtmak 
 • Özdüşünüm ve değerlendirmeyi desteklemek ve bunlara olanak sağlamak
 • Mesleki büyümeyi zenginleştirmek ve geliştirmek için toplu gelişim faaliyetleri düzenlemek

cpd cycle

Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Ofisi

Yukarıda bahsedilen misyon ve amaçlar doğrultusunda SMG ofisi aşağıdaki ana kategorilerde faaliyetler sunar:

 • Öğretim Görevlileri için Oryantasyon Programı
 • Performans Değerlendirme Sistemi
 • Öğrenciler için Oryantasyon Programı
 • Toplu SMG Faaliyetleri
 • Anketler
 • Kılavuzlar, afişler, duvar şemaları, bilgi paketleri.

 

SMG Birimi ayrıca geribildirim anket sonuçlarını, öğrenci odak grup toplantılarını, öğretim görevlilerinde alınan makro-mikro geribildirimleri YDYO yönetimi ile işbirliği içinde analiz eder ve bu doğrultuda seminerler, atölyeleri konferanslar ve akademik kadrosunun mesleki gelişim için aksiyon araştırmaları hazırlar. YDYO tarafından desteklenen kurum içi eğitim faaliyetleri aracılığıyla kadromuz düzenli mesleki gelişim faaliyetlerinden yararlanma fırsatı bulur. SMG faaliyetlerine katılım gönüllü olmakla birlikte, hangi alanda gelişmeye ihtiyaç duyduklarına öğretim görevlileri kendileri karar verir. Bu karar da genel olarak geribildirim oturumları, faaliyetlere katılan bir meslektaş, eğitmen ya da yönetim ile yapılan fikir alışverişi tarafından tetiklenen belirli SMG faaliyetlerinin ardından elde edilen görüşlere dayalı olarak verilir. Ayrıca öğretim görevlileri kendi potansiyellerinin farkına varma ve buna göre hangi mesleki gelişim faaliyetini sürdürmek istediklerine yönelik düşünüp fikir belirtmeye meyillidirler.  SMG Birimi işe yeni alınan öğretim görevlileri için YDYO yönetimi ile ortak çalışarak oryantasyon faaliyetleri tasarlar. Bu faaliyetler, yeni öğretim görevlisine yeni iş yerindeki çalışma kültürüne, yeni bir müfredata ve yeni rutinlere uyum sağlamasında yardımcı olacak etkinliklerdir.  Programda gözlem, geribildirim, dışavurum, müfredat oryantasyon görevleri gibi işe alışma sürecinin olmazsa olmaz unsurları yer alır.

SMG Birimi YDYO yönetimi ve diğer bölümlerle işbirliği içinde çalışarak öğrencilerin, eğlenceli etkinlikler aracılığıyla okulu tanımaları, birbirleri ve yeni öğretmenleri ile etkileşimde bulunmalarını destelemek için bir dizi oryantasyon faaliyeti düzenler.

Anlaşılacağı üzere öğretmen ve öğrenci kılavuzları, hem öğrenciler hem de öğretmenler için bilgi paketleri hazırlamak, hazırlanan faaliyetlerinin ana fikrini özetleyen afişler ve duvar şemaları hazırlamak da SMG Biriminin düzenli olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerden birkaçıdır.

SMG, öğretim görevlilerinin öz-değerlendirme ve olumlu düşünmeye dayalı olarak potansiyellerine yönelik bir Performans Değerlendirme Sistemi (PDS) tasarlamak için YDYO yönetimi ile birlikte çalışmaktadır. SMG “aşağıdan yukarıya” öğretmen gelişim perspektifine dayalı bir öz-değerlendirme aracı olarak, Avrupa Profil Tablosunun (EPG) kullanımını desteklemektedir. EPG, YDYO SMG Biriminin gereklilikleri için en uygun araç olarak görünmektedir. Bu sayede öğretim görevlileri, EPG sonuçlarını tartışıp, tanımlayıp ve konu ile ilgili fikirlerini söylemeye teşvik edilirler ve kendi Mesleki Gelişim Planlarını genişletmek için kısa vadede belirli hareket planları oluşturabilirler. Kendi Mesleki Gelişim Planını oluşturan öğretim görevlileri en nihayetinde gözlemci ve gözlenen arasında güvene dayalı bir atmosferde gerçekleştirilen akran gözlemleme faaliyetlerine teşvik edilir. PDS döngüsü hem aksiyon hem de PDS hareket planının uygulanması sırasında karşılaşılan engeller üzerine fikirlerini belirtmeyi içerir. SMG Birimi, YDYO yönetiminin işbirliğinde akademik kadro ile mesleki gelişim konuşmaları gerçekleştirir.

YDYO’da çalışan iyi bir öğretim görevlisinin Performans Değerlendirme kriterlerine ulaşarak mesleki ve kişisel gelişimini gerçekleştirmesi için uygulaması gereken stratejiler üç kategoride toplanır:

(1) Mesleki Yükümlülükler
(2) Mesleki Gelişim Faaliyetleri
(3) isteğe Bağlı Faaliyetler

Mesleki Yükümlülükler

Mesleki Gelişim Faaliyetleri

İsteğe Bağlı Faaliyetler

 • Öğrencilere karşı yükümlülükler
 • Odaklı Gözlem
 • Öğrenci Geribildirimi
 • Avrupa Profil Tablosu
 • Öz-Değerlendirme ve Hareket Planı Kanıtı
 • Dakiklik/ Tarihlere Uyma/ Katılım
 • CEFR standartları
 • Haberli Gözlem veya
 • Habersiz gözlem veya
 • Akran Gözlemi/ Ekip öğretimi veya  
 • Görüntü kayıtlı eğitim ve öğrenim
 • Dönem sonu görüşleri
 • Yayınlar
 • Aksiyon Araştırması
 • Okul Projesi
 • Mesleki Gelişim
 • Kurslar
 • Konferans Sunumları
 • Konferansa Katılım
 • Kurum içi Atölye sunumları

 

Bunlara ek olarak YDYO, öğretim görevlilerinin BTÜ YDYO bünyesinde çalıştıkları sırada Yüksek Lisans veya Doktora derecelerini tamamlamalarına izin verir ve bunu destekler. Lisansüstü eğitime kayıtlı olan öğretim görevlilerine, derslerine katılabilmeleri her hafta bir gün izin verilir. Eğitim kadrosunun akademik ihtiyaçları doğrultusunda YDYO, hem yurt içi hem de yurt dışı akademik konferanslara katılım konusunda da öğretim görevlilerini destekler. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince konferansa katılım masrafları BTU tarafından karşılanır ve senede iki akademik etkinliğin masrafı (bir tane Türkiye’de bir tane de yurt dışında) BTU tarafından ödenir.  

SMG Birimi tarafından yıl boyunca yürütülüp sonuçları analiz edilen başlıca anketler şöyledir:

Öğrenci Geribildirim Anketi
Bu anket her akademik çeyrek sonunda yapılır. Öğrenciler, öğretim görevlilerini ders materyallerini etkili kullanma, sorulara yeterli cevaplar verme ve öğrenme için uygun ortamı oluşturma gibi alanlarda değerlendirirler. Bu anketin sonuçları YDYO yönetimi tarafından değerlendirilir ve bireysel olarak öğretim görevlilerine bildirilir.

Koordinatör Geribildirim Anketi
Bu anket her akademik yıl sonunda özellikle birimlerin ve koordinatörlerin değerlendirilmesi için verilir. Öğretim görevlileri Birimleri ve Koordinatörleri planlama, organizasyon, iletişim, ekip çalışması, karar verme, sorunları çözme, derste değişiklik ve gelişimi yönetme, birim sorumluluklarına zamanında yanıt verme gibi alanlara değerlendirir. Anket sonuçları ve yapılan yorumlar ilgili birim ve koordinatöre YDYO yönetimi tarafından rapor edilir.

BTÜ YDYO Yönetim Geribildirim Anketi
Bu anket özellikle Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanının performansını değerlendirmek amacıyla her akademik yılın sonunda Öğretim Görevlilerine gönderilir. Müdür yardımcıları, planlama, organizasyon, iletişim, ekip çalışması, karar verme, sorunları çözme, derste değişiklik ve gelişimi yönetme, birim sorumluluklarına zamanında yanıt verme gibi alanlarda değerlendirilir. Her bir Müdür Yardımcısı ve Bölüm Başkanı ile ilgili yapılan değerlendirme ve yorumlar YDYO Müdürüne iletilir.

Anket sonuçlarının analizinin ardından eksiklikler, ihtiyaçlar ve beklentiler saptanır. SMG Birimi – YDYO yönetimi, Koordinatörler ve öğretim görevlileri ile işbirliği içinde – seminerler, atölyeler ve diğer mesleki gelişim etkinlikleri düzenleyerek bu ihtiyaçlara karşılık verir.

Oryantasyon Politikası

Yeni öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin oryantasyon süreci bizim için çok önemlidir. Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Ofisi YDYO öğrenci ve öğretim görevlisi oryantasyon politikasını planlar, düzenler ve uygular. İşe alınan öğretim görevlileri ilk önce Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanı ile bir toplantı yapar ve bu toplantıda YDYO’nun genel yapısı, süreçler ve prosedürler açıklanır. YDYO ve öğretim görevlilerinin karşılıklı beklentileri konuşulur. Öğretim tecrübesi olmayan öğretim görevlileri için ders gözlem programı oluşturulur ve akademik kadronun daha tecrübeli üyelerinin derslerini gözlemleme imkânı sunulur.

Bu genel toplantıdan sonra öğretim görevlileri YDYO’nun ihtiyaçlarına göre Birim ve/veya Ofislere atanırlar. Her Koordinatör kendi ekip arkadaşlarıyla, Birim ve/veya Ofis içerisine takip edilen prosedürleri, ilgili materyalleri ve ilgili seviyeye yönelik ek materyallere nasıl ulaşılacağını açıklamak için düzenli toplantılar yapar. Koordinatörler, ekip üyelerinin sorularını cevaplamak için de hazır bulunurlar.  

 

Akademik yılın başlangıcında hem öğrenciler hem de akademik kadro için bir oryantasyon programı oluşturulur. Bu program boyunca öğrenciler, öğretim görevlileri ile tanışır ve sınav prosedürleri, değerlendirme, ödevler ve derse katılım ile ilgili önemli noktalar açıklanır.

 

Öğrenci Eğitim Politikası

Her akademik yılın başlangıcında, öğrencilere iki oryantasyon programı sunulur. İlk program BTÜ diğeri ise YDYO odaklıdır. YDYO oryantasyon programında öğrencilere İngilizce hazırlık sınıfı ile ilgili detaylı bilgi verilir. İkili oryantasyon programının amacı bir yandan öğrencilere BTÜ idari ve akademik birimlerini tanıtırken bir yanda da yeni çevrelerine daha çabuk adapte olmalarını sağlayacak çeşitli faaliyetler organize etmektir.  

 

Öğrencilerimiz, her çeyrek başında belirlenen gün ve saatler içerisinde görevlendirilen öğretim görevlilerine danışabilirler. Dahası, öğrenciler, otomasyon sistem ile ilgili yardıma ihtiyaç duyduklarında da görevli öğretim görevlilerine danışabilirler.

 

* Bu metinde Ofis ve Birim kelimeleri birbirinin yerine geçecek şekilde kullanılmıştır.