Ortak Gelişim

Ortak Gelişim

YDYO, öğrencilere sunduğu derslerin geliştirilmesi ve uygulanması amacına yönelik durmaksızın çalışmaktadır. Dersler, birbirleriyle yakında ilişkili ve karşılıklı gelişime dayalı öğrenme hedefleri, eğitim faaliyetleri ve değerlendirme şeklindeki üç bileşenden oluşmaktadır.

YDYO, esas olarak iletişim odaklı tümleşik beceriler yaklaşımını benimser. YDYO müfredatı öğrencilere, hedef dilde akademik çalışma yapabilmeleri için yoğun bir dil eğitimi sağlayamaya yönelik tasarlanmıştır. Müfredat, CEFR (Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi) doğrultusunda ve yoğun akademik araştırmalar sonucu belirlenen öğrenci ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilmiştir. Ayrıca YDYO yönetimi, YDYO’da hazırlık programını tamamlayan öğrencilerin dil yeterliliklerine yönelik bilgi alışverişinde bulunmak için fakültelerle Senato toplantılarına katılır. Fakültelerden alınan geri bildirime dayalı olarak, öğrenci ihtiyaçlarını analiz eder ve eğitim programının çıktılarını değerlendirir.  

YDYO’da on bir ofis bulunmaktadır: (1) Beş seviye koordinatörünün de bulunduğu Müfredat Ofisi, (2) Uzaktan Eğitim Ofisi, (3) Sürekli Mesleki Gelişim Ofisi, (4) Ölçme ve Değerlendirme Ofisi, (5) İstatistiksel Analiz Ofisi, (6) Ders Programı Hazırlama Ofisi, (7) Çeviri ve İletişim Ofisi, (8) Kitaplık Ofisi, (9) Öğrenci Etkinlikleri Ofisi, (10) Yabancı Öğretim Görevlisi İstihdam Ofisi, ve (11) Kalite ve Akreditasyon Ofisi. Bunlara ek olarak ihtiyaç halinde görev yapmak üzere kurulan Sınav Maddi Hatta İnceleme Komisyonu da bulunmuktadır. Ofisler, bir koordinatör ve üye öğretim görevlilerinden oluşur. Her ofis gerekli gördüğü durumlarda akademik yıl boyunca öğretim görevlileri ve kendi ekip üyeleri ile toplantılar yapar. Bu toplantılarda öğretim görevlileri ile fikir alışverişi yapılır ve eğitim uygulamaları ve programla ilgili gelişmeye yönelik tavsiyeler alınır. Toplantı öncesinde toplantı gündemine yönelik bir mail gönderilir ve katılımcı öğretim görevlilerin ilgili konularda hazırlık yapması için zaman tanınır. Toplantı sırasında, toplantı tutanağını doldurmak için not alacak biri görevlendirilir. Toplantıdan sonra, katılımcılar toplantı tutanağını imzalar ve not alıcı toplantıyı özetleyen bir nihai rapor hazırlar. Hem toplantı tutanakları hem de özet rapor, tüm öğretim görevlilerinin ofislerinden erişebilecekleri bir sürücü üzerinden paylaşılır.
Ofis koordinatörleri, müfredat ve diğer materyallerin hazırlanması gibi faaliyetler aracılığıyla ilgili oldukları dersin kalitesinin sürdürülmesinden sorumludur. Ayrıca, dersle ilgili meydana gelebilecek herhangi bir sorunu çözmek için gerekli aksiyon planlarını oluşturmaları da beklenir. Kalite standartlarına uyulması ve sorunsuz bir iş akışının sağlanması için koordinatörler ekip üyelerine de gerekli görevleri vermelidir ve çalışmalar ekip olarak yürütülmelidir.
Performans standartları ve özellikle öğrenci performansının değerlendirilmesinde uygulanacak standartların oluşturulması için kalibrasyon (norming) oturumları düzenlenir. Bu oturumlarda, öğretim görevlilerine örnek öğrenci sınav kağıdı veya sınav ses kaydı dağıtılıp belirlenen yönergeye göre not vermeleri istenir ve sonrasından sonuçlar tartışılır. Bu oturumların amacı kullanılacak yönerge (rubric) üzerinde fikir birliğine varmak ve değerlendirme sırasında öğretim görevlileri arasındaki puan farklarını en aza indirmektir.
Yüksek kalite standartlarını sürdürmek isteyen YDYO, her çeyrek sonunda her bir ofisle ilgili iş akışı ve iletişim standartlarını değerlendirmek amacıyla öğretim görevlileri içi bir Ofis Geri Bildirim Anketi düzenler. Bu anketler, YDYO’daki eğitim kalitesini arttırmak ve koordinatörlere yönelik geri bildirim almak için hazırlanır. Bu anketler sayesinde öğretim görevlileri ilgili ofis ve sorumlu oldukları beceri derslerine yönelik düşüncelerini ifade etme fırsatı bulurlar.
Akademik yılın bitişini takiben, koordinatörler, her çeyrekte ders hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını gösteren değerlendirmeler de dâhil olmak üzere ofisleri ile ilgili belgeler hazırlayıp sunarlar.
YDYO bünyesinden hem Türk hem de yabancı öğretim görevlileri görev yapar. Türk ve yabancı personelin işe alım ve disiplin süreçleri farklı olsa bile, her ikisinin görev ve sorumlulukları Türk kanunları, özellikle de 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yönetilir. Öğretim görevlilerinden, öğretim faaliyetlerini yönetmelikler, ders programları, ders materyalleri ve YDYO tarafından verilen yönergelere uygun olarak yürütmeleri beklenmektedir. YDYO’nun kalite standartlarını sürdürmek için yönetim, koordinatörler ve öğretim görevlileri eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanmasının tartışılmasına yönelik toplantılar yaparlar.
YDYO’nun organizasyon yapısı, YDYO akademik kadrosunun tüm üyelerinin karar alma süreçlerine dâhil olabileceği şekilde tasarlanmıştır. YDYO’nun hem eğitim ile ilgili hem de idari kısımlarına yönelik olarak öğretim görevlileri süreçlere sınıf seviyesinden başlayarak dâhil olurlar. Sınıf deneyimlerine dayalı olarak ofisler ve koordinatörlerle ilgili geri bildirim vermeleri teşvik edilir. Koordinatörler kendi ofis üyeleriyle düzenli toplantılar yapar ve genel bir değerlendirme yapmak için de öğretim görevlilerinin katıldığı toplantılar düzenler.
Koordinatörler, Bölüm Başkanı ve Müdür Yardımcıları akademik personelin fikir ve tavsiyelerini görüşmek ve eğitimin kalitesi ve değerlendirilmesine yönelik konuları konuşmak için düzenli toplantılar yapar. YDYO’nun idari kısımlarını ilgilendiren kararlar, Müdür Yardımcılarının danışmanlığıyla Yüksekokul Müdürü tarafından onaylanır. YDYO yönetimi gerektiğinde belirli kararların üniversite yönetmelikleri uyarınca verilmesi ve uygulanması için diğer bölümlerle işbirliği içinde çalışır.